Regulamin

Regulamin

§1 Definicje

 • Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 • Adres reklamacyjny:
  Wolny Duch Daniel Pisko
  ul. Oświęcimska 20/5
  41-902 Bytom
 • Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 • Dane kontaktowe:
  Wolny Duch Daniel Pisko
  ul. Oświęcimska 20/5
  41-902 Bytom
  e-mail: do@wolnyduch.pl
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Sprzedający:
  Wolny Duch Daniel Pisko
  ul. Oświęcimska 20/5
  41-902 Bytom
  NIP: 6262921069, REGON: 380101169

§2 Warunki ogólne

 • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 • Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi wolne od wad.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Potwierdzenie zamówienia, informacje o prawie odstąpienia od umowy, niniejszy regulamin oraz inne istotne informacje przesyłane są na adres e-mail podany przez Kupującego.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  • dodanie do koszyka produktu;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca wydania rzeczy;
  • złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 • Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Konsumenta lub przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego dla Klienta.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie wysłane na adres e-mail: do@wolnyduch.pl.

§5 Rękojmia

 • Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 • Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://wolnyduch.pl/polityka-prywatnosci-2

§7 Odpowiedzialność za zdrowie psychiczne

 • Uczestnik zapisujący się na odosobnienie medytacyjne organizowane przez Wolny Duch Daniel Pisko, oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne.
 • Uczestnik jest świadomy, że odosobnienie wiąże się z długimi okresami milczenia, intensywną medytacją oraz innymi praktykami duchowymi, które mogą mieć wpływ na jego stan psychiczny.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu psychicznego uczestnika, w tym za nasilenie stanów lękowych, pojawienie się depresji lub innych problemów psychicznych.

§8 Postanowienia końcowe

 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
 • O zmianach regulaminu Kupujący zostaną powiadomieni drogą elektroniczną co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.